TT3-5007

รถเข็นถาดเหล็ก แบบถอดประกอบได้ Ext. Size: 500 x 820 x 915 MM. Load Capacity 250 kg

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TT3-4006

รถเข็นถาดเหล็ก แบบถอดประกอบได้ Ext. Size: 400 x 670 x 915 MM. Load Capacity 250 kg

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TT2-5007

รถเข็นถาดเหล็ก แบบถอดประกอบได้ Ext. Size: 500 x 820 x 915 MM. Load Capacity 250 kg

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TT2-4006

รถเข็นถาดเหล็ก แบบถอดประกอบได้ Ext. Size: 400 x 670 x 915 MM. Load Capacity 250 kg

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PT3-5007

รถเข็นถาดเหล็ก แบบเชื่อมติดกัน Ext. Size: 510 x 910 x 990 MM. Load Capacity 150 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PT3-4006

รถเข็นถาดเหล็ก แบบเชื่อมติดกัน Ext. Size: 410 x 750 x 990 MM. Load Capacity 150 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-220MN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบมีคอกล้อม Ext. Size: 615 x 965 x 1000 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-120MN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบมีคอกล้อม Ext. Size: 765 x 805 x 1000 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-513N

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบมีคอกล้อม Ext. Size: 765 x 1280 x 1050 MM. Load Capacity 600 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-313N

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบมีคอกล้อม Ext. Size: 765 x 1280 x 1000 MM. Load Capacity 500 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-213J

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบมีคอกล้อม Ext. Size: 615 x 1000 x 1000 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-113N

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบมีคอกล้อม Ext. Size: 485 x 845 x 1000 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HP-110SE

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบราคาประหยัด Economy Ext. Size: 485 x 745 x 860 MM. Load Capacity 150 kg

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-230DN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 3 ชั้น รุ่นมือจับ 2ข้าง Ext. Size: 615 x 965 x 955 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-130DN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 3 ชั้น รุ่นมือจับ 2ข้าง Ext. Size: 485 x 775 x 865 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-230SN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 3 ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว Ext. Size: 615 x 940 x 955 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-130SN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 3 ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว Ext. Size: 485 x 760 x 865 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-220DN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 2 ชั้น รุ่นมือจับ 2 ข้าง Ext. Size: 615 x 965 x 955 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-120DN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 2 ชั้น รุ่นมือจับ 2 ข้าง Ext. Size: 485 x 775 x 865 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-220SN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 2 ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว Ext. Size: 615 x 940 x 955 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-120SN

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบ 2 ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว Ext. Size: 485 x 760 x 865 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-512J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับ 2 ข้าง พับไม่ได้ Ext. Size: 765 x 1185 x 870 MM. Load Capacity 650 kg มีล้อ PU

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-312J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับ 2 ข้าง พับไม่ได้ Ext. Size: 765 x 1180 x 855 MM. Load Capacity 500 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-212J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับ 2 ข้าง พับไม่ได้ Ext. Size: 615 x 965 x 870 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-112J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับ 2 ข้าง พับไม่ได้ Ext. Size: 485 x 820 x 845 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-511J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับไม่ได้ Ext. Size: 765 x 1180 x 870 MM. Load Capacity 650 kg มีล้อ PU

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-311J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับไม่ได้ Ext. Size: 765 x 1170 x 855 MM. Load Capacity 500 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-211J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับไม่ได้ Ext. Size: 615 x 945 x 870 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-111J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับไม่ได้ Ext. Size: 485 x 785 x 845 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-510J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับได้ Ext. Size: 765 x 1170 x 865 MM. Load Capacity 650 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HG-310J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับได้ Ext. Size: 765 x 1170 x 855 MM. Load Capacity 500 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-210J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับได้ Ext. Size: 615 x 915 x 865 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-110J

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นมือจับข้างเดียวพับได้ Ext. Size: 485 x 745 x 865 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-210NZP

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบลายกันลื่น Ext. Size: 615 x 915 x 865 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-210JCK

รถเข็นพื้นเหล็ก รุ่นเบรกมือ Ext. Size: 615 x 940 x 890 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB-212JT

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบติดแผงแขวน Ext. Size: 615 x 965 x 870 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL-112JT

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบติดแผงแขวน Ext. Size: 485 x 820 x 845 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB211JT

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบติดแผงแขวน Ext. Size: 615 x 945 x 870 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HB210JT

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบติดแผงแขวน Ext. Size: 615 x 915 x 865 MM. Load Capacity 370 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HL110JT

รถเข็นพื้นเหล็ก แบบติดแผงแขวน Ext. Size: 485 x 745 x 865 MM. Load Capacity 220 kg มีแบบล้อให้เลือก PU / Rubber

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้